Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne

Nabywanie obligacji korporacyjnych daje możliwość inwestowania swoich nadwyżek finansowych. Takie obligacje charakteryzują się znacznie wyższym oprocentowaniem niż na przeciętnej lokacie bankowej.
Obligacje są to dłużne papiery wartościowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, posiadających osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne. Wchodząc w posiadanie obligacji, stajesz się poniekąd inwestorem lub inaczej mówiąc, wierzycielem emitenta. Emitent zobowiązuje się wobec Ciebie do wykupu obligacji w określonym terminie oraz spełnienia określonego świadczenia, stanowiącego Twój przychód. Prościej rzecz ujmując emitent musi Ci wypłacić obiecany zysk w wyznaczonym czasie.
Obligacje mogą być emitowanie jako papiery zabezpieczone lub niezabezpieczone. Zabezpieczone papiery wartościowe dają nabywcy większą pewność zwrotu kwoty długu wraz z należnymi odsetkami. Z ich zakupem znacznie zmniejsza się ryzyko inwestycyjne przez co częściej są one wybierane przez inwestorów. Ryzyko inwestycji zależy bezpośrednio od emitenta, im jest ono wyższe, tym wyższe jest oprocentowanie obligacji. Warto jednak pamiętać, że emitent obligacji, odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, a ich posiadacze mają pierwszeństwo w roszczeniach swoich należności przed właścicielem spółki. Dodatkowym zabezpieczeniem jest najczęściej zabezpieczenie na konkretnej części majątku, na przykład w postaci zastawu rejestrowego lub ustanowienia hipoteki. Zabezpieczenie może podlegać całe zobowiązanie lub tylko jego część. Obligacje zabezpieczone, szczególnie hipoteką, powodują, że stają się one atrakcyjnym instrumentem finansowym dla inwestorów.

Leave a Reply